Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solex verhuur

U huurt een Solex. Een geliefde brommer, die door P&P Solexverhuur met veel zorg en zweet is gerestaureerd en gebruiks gereed is gemaakt. Daarbij zijn alle noodzakelijke veiligheidscontroles uitgevoerd.

Maar het rijden op een klassieke solex is niet zonder risico’s. De solex heeft een gedateerd remsysteem, met aanzienlijk lagere rem eigenschappen, dan we tegenwoordig gewend zijn. Ook het rijden met aandrijving via een rol op het voorwiel en authentieke snelheidsdosering vraagt om een voorzichtige rijstijl. Dit maakt strikte huurvoorwaarden noodzakelijk. Daarvoor wordt uw begrip gevraagd.

Let op :

– Op kleding en schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen: houd hier rekening mee.

– Je mag alleen solex rijden op wegen en verplichte fietspaden waar snorfietsen mogen komen.

– Liever niet rijden op zandpaden. U mag rijden op de verplichte fietspaden , niet op vrijwillige fietspaden.

Deelname is op eigen risico, leeftijd vanaf 16 jaar met bromfietscertificaat of 18 jaar met rijbewijs.

 

Aflevering, Pech & Borg

Huurder verklaart de solex in goede staat te hebben ontvangen; P&P Solex verhuur verklaart de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Het kan altijd voorkomen dat tijdens de toer er een pech situatie ontstaat(lekke band, motorisch mankement e.d.). Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij pech belt u P&P Solexverhuur en geeft aan waar u zich bevindt. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een vervangende solex aanbieden.

Wettelijke eisen

Voor het mogen rijden van een Solex is wettelijk vereist: het bezit van een geldig bromfietscertificaat, de leeftijd van 16 jaar, het bezit van een geldig rijbewijs. Neem op de dag van de verhuur uw geldige rijbewijs mee.

P&P Solexverhuur is gerechtigd om bij vermeend misbruik de Solex onmiddellijk terug te nemen.

Onder misbruik wordt in ieder geval ook verstaan:

– met meer dan één persoon op de solex plaats te nemen

– trottoirranden op en af te rijden

– met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen

– het berijden van de solex, terwijl men onder invloed is van alcohol of andere geestverruimende middelen.

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend is door solex verhuur de wettelijk verplichte WA-verzekering voor haar solexen afgesloten.

Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Desalniettemin gelden voor de huurder nadrukkelijk de volgende aansprakelijkheden en verplichtingen.

– Huurder vrijwaart P&P Solex verhuur van aansprakelijkheidsstelling voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Solex aan derden of zichzelf is toegebracht. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade.

– Eigen risico per gebeurtenis € 250,00.

– De huurder is aansprakelijk voor de kosten van herstel (en van de te vervangen onderdelen op basis van dagwaarde) van iedere schade die aan de gehuurde Solex is toegebracht. De kosten dienen direct contant aan solex verhuur te worden voldaan.

– De som van alle waarborgsommen betaald door de groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

 

Annulering

U kunt om welke reden dan ook tot 2 weken van te voren kosteloos annuleren.

– Annuleringen schriftelijk aan ons kenbaar te maken waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt.

Onderhuur

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde Solex in onderhuur of gebruik aan derden af te staan, dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.